Home » » Profésionalisme dina Ngokolakeun BUMDes

Profésionalisme dina Ngokolakeun BUMDes

Ditulis oleh: Sukabumi Discovery Pada Jumat, 29 Desember 2017 | 16.08.00

Poé kamari dibéré pancén ku Tim Ekonomi Kabupatén Sukabumi hasil gawé bareng tur rancagé jeung Dinas Pemberdayaan Masyarakat Désa ngeusi calagara kalawan mawa jejer profesionalisme pengelolaan BUMDes. Jejer nu loyog ditepikeun salah sahijina ngeunaan kumaha cara ngokolakeun média dina nepikeun deui kaayaan BUMDes ka masyarakat.

Rada humar-hemir ogé asalna mah, sabab jejer anu ditepikeun kacida beurat keur ukuran kuring mah, profesionalisme. Antukna disanggupan baé, teu pira ngomong sabari ngadongéng pasualan kecap da geus jadi kabiasaan unggal poé di sakola. 

Nepikeun jejer dimimitian ku tatarucingan, pamilon dibéré pancén neguh simbul-simbul. Ampir kabéh pamilon pada arapal kana simbul-simbul jaman now saperti facebook, istagram, jrrd. Ngan lolobana teu apal kana simbul-simbul kuno anu sabenerna masih  aya patula-patalina jeung jaman now kénéh.

Méré pre-test samodél kitu sabenerna keur ngudag hela sumanget para pamilon dina cara nghartikeun kana hal anu aya dina kahirupan. Geuning lolobana di antara urang paheula-heula dina narjamahkeun simbul facebook mah, malahan pada embung kapiheulaan ku nu séjén. Teu saeutik ogé anu ngarti kana basa gerak awak/gesture, kode-kode anu geus nerap jeung biasa diprakkeun ku urang. 

Ceuk kuring, tah apal-cangkemna masyarakat kana hiji lembaga téh kudu siga apalna urang kana médsos. Masyarakat kudu apal kana logo BUMDes jeung ka jalma-jalma anu ngokolakeunna. Ulah nepi ka aya masyarakat anu nanya: naon BUMDes téh? Mahluk jinis naon?

Sangkan BUMDes dipikawanoh ku balaréa tangtu kudu aya média anu bisa nepikeun deui iber BUMDes. Ti mimiti pakakas atawa média anu pang tradisionalna nepi ka pangmodérnna kudu digunakeun, sabab séwang-séwangan média miboga kaunggulan jeung kakurangan, kudu silih jangkepkeun, silih rojong.

Lian ti éta, dina ngokolakeun lembaga ogé merlukeun pihak séjén anu béda asal-muasal atawa latar belakangna. Teu bisa dikeukeuweuk ku hiji pihak. Ulah aya kekecapan kawas kieu: masyarakat geus hésé diajak gawé bareng, pola pikirna geus hésé dirobah. Teu bisa kitu, da urang ogé mangrupa salah sahiji bahagéan tina éta masyarakat. Kucara teu silih salahkeun tapi silih rojong éta bakal ngawujud sikep profésional dina ngokolakeun BUMDes.

Salaku tukang cumarita bisa disebut capétang balas milang, ngan tiap pasualan lamun teu dipokkeun moal ngawujud jadi pék jeung prak. Kabéh kudu ilubiung jeung ngahiji antara pok pék prak, ulah saukur pok pok pok wungkul. Aya hanca séwang-séwangan.

BUMDes bakal ngawujud jadi kakuatan ékonomi hiji désa nalika désa jeung jalma-jalmana ngabutuhkeun lembaga bu bakal ngaronjatkeun ékonomi éta désa. Tangtu dirojong ku hiji syarat: kudu enya-enya jeung profésional dina ngokolakeunna.

KANG WARSA

ANGGOTA TIM EKONOMI KAB. SUKABUMI
Bagikan: :

Posting Komentar

 

Copyright © 2016 Bumdes Sukabumi - All Rights Reserved

Contact Kang Warsa